Նախագահ
Քաթրին Հակոբեան

Փոխնախագահ
Վահագն Աւետեան

Գանձապահ
Հայրապետ Հայրապետեան

Քարտուղար
Արամ Եանկեան

Մամլո խոսնակ
Վահագն Աւետեան